Årsregnskap

Your numbers tell a story.

Vi kan hjelpe deg med ditt årsregnskap

Våre regnskapsførere gjør flere tusen årsregnskap hvert år! Med denne erfaringen og kompetanse, kan vi hjelpe deg effektivt med utarbeidelsen og leveringen av din bedrifts årregnskap.

Vi hjelper både AS, ENK, NUF og andre bedrifter, både med årsregnskap og skatemelding. Vi har fastpris på årsoppgjør, og gjør hele prosessen digitalt.

N

Fristen for innsending av årsoppgjøret er senest 31. juli

N

Frist for skattemelding er 31. mai

N

Levering av årsregnskapet gjøres elektronisk gjennom Altinn

N

Vi tar oss av alt, du trenger bare gi oss dokumentasjonen

årsregnskap

“Nå blir det enklere å levere skattemelding! Mindre tid og høyere kvalitet. Innleveringer fra regnskapsprogrammer har ferre feil og mangler. Den nye skattemeldingen gjør det enklere for regnsapsfører og selskap å levere skattemelding. Den er tilrettelagt for innlevering fra regnskapsprogram.”

Skatteetaten

Hvem skal levere?

Skattemelding for aksjeselskap mv. skal leveres av aksjeselskaper, norskregistrerte utenlandske foretak (NUF), verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere.

Hva skal leveres?

I dag sender næringsdrivende inn skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Ved innsending av skattemeldingen må næringsdrivende forholde seg til opp mot 60 skjemaer med til sammen 6500 felt og de må selv vite hva som gjelder for dem. Mange opplever dette som komplisert og tidkrevende. Den nye løsningen skal redusere tidsbruken og heve kvaliteten på innsendte opplysninger.

Hva om du ikke leverer i tide?

Hvis dere ikke har sendt komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret før fristen, får dere forsinkelsesgebyr.
Det er virksomheten som i første omgang har ansvar for å betale gebyret. Hvis virksomheten ikke betaler, er du som medlem i styret, deltaker eller i noen tilfeller daglig leder, solidarisk ansvarlig for å betale gebyret. Solidarisk ansvar betyr at flere har ansvaret for å betale samme krav, og at alle er ansvarlig for hele kravet til det er betalt. Forsinkelsesgebyret kan bli 63 596 kroner.

Dere kan søke om ettergivelse av forsinkelsesgebyret, men det er strenge retningslinjer for å få det ettergitt. Det er Statens Innkrevingssentral som krever inn forsinkelsesgebyret. Alle spørsmål om faktura og betaling må rettes til dem.

Årsregnskap

Årsregnskap er en dokumentert oversikt over selskapets inntekter og utgifter. Sammen med en eventuell årsberetning er årsregnskap en del av årsoppgjøret. Det stilles krav til alle norske bedrifter å levere årsregnskap med noter og årsberetning etter reglene i Regnskapsloven til Brønnøysundregistrene. I Norge er årsregnskap offentlig informasjon for økt gjennomsiktighet for norsk økonomi.

Innhold:

 • Balanse
 • Noter til regnskapet
 • Resultatregnskap
 • Revisjonsberetning (hvis revisjonspliktig)

Skattemeldingen

Alle selskap som tjener eller taper penger på sin virksomhet må levere skattemleding (tidligere næringsoppgave).

Skatteetaten forenkler skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet. Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) får den nye skattemeldingen for inntektsåret 2021 i 2022, deretter følger de ulike selskapstypene i 2023 og 2024.

Hjelp til årsoppgjør?

Mangler du tiden eller kunnskapen til å gjøre årsoppgjøret selv? Vi hjelper tusenvis av bedrifter med årsoppgjøret hvert år. Lang erfaring, effektive rutiner og en solid dose kompetanse, gjør at vi kan tilby deg årsoppgjør til en fast, lav pris.

Årsoppgjør

  Fra

  8830,-

  AS / NUF / Andre

  Bestill

  Årsoppgjør

   Fra

   5520,-

   Enkeltpersonforetak

   Bestill

   Skattemelding

    Fra

    2080,-

    Ektefelle eller deltaker

    Bestill

    Årsregnskap - kort og godt

    Årsregnskapet skal fastsettes innen 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Senest 1 måned etter at årsregnskapet er vedtatt av generalforsamlingen skal det sendes til regnskapsregisteret i Brønnøysund.

    Et komplett årsregnskap skal inneholde følgende: resultatregnskap (driftsinntekter, driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader) balanse (eiendeler, gjeld og egenkapital) noter (forklaring til ulike poster i regnskapet) eventuelt kontantstrømoppstilling (oversikt over kontantstrøm i selskapet)

    Revisjon

    Mindre aksjeselskap kan velge bort revisjon.
    For å kunne unntas revisjonsplikten, må aksjeselskapet oppfylle følgende tre vilkår: Selskapet må ha under 6 millioner i driftsinntekter Selskapet må ha under 23 millioner i balanse Selskapets ansatte må til sammen ikke utføre mer enn 10 årsverk

    Fullmakt til styret

    Aksjeselskap som ønsker å benytte seg av muligheten til å velge bort revisjon, må på generalforsamlingen sørge for at det gis en fullmakt til styret om å beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres. Selskapet må gi melding til Foretaksregisteret når styret har besluttet å velge bort revisjon.

    NUF med begrenset ansvar likestilles

    Norske aksjeselskap og NUF (Norsk avdeling av utenlandsk foretak) med begrenset ansvar likestilles når det gjelder krav til revisjon. Dersom skattyters årsregnskap er fastsatt i strid med regnskaps- eller bokføringsloven, eller god regnskaps- eller bokføringsskikk, kan Skatteetaten pålegge at ett eller flere årsregnskap revideres av en registrert eller statsautorisert revisor.

    Eiendeler

    Anleggsmidler
    Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie eller bruk i bedriften. Eksempler på anleggsmidler kan være produksjonsutstyr, maskiner, biler eller bygninger. Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidlenes verdi skal fremgå av virksomhetens balanseregnskap som første post under eiendeler.

    Omløpsmidler
    Omløpsmidler er formuesgjenstander som ikke er ment til varig eie eller bruk i virksomheten. Eksempel på slike formuesobjekter er kontanter, bankinnskudd, utestående fordringer og varelager. Omløpsmidler skal vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Omløpsmidler inngår i virksomhetens balanse og skal stå nedenfor anleggsmidlene på eiendelssiden.

    Gjeld

    Kortsiktig gjeld
    Kortsiktig gjeld er gjeld som har en levetid på mindre enn ett år. Eksempel på kortsiktig gjeld kan være leverandørgjeld, gjeld til kredittinstitusjoner, skyldig offentlige avgifter (for eksempel arbeidsgiveravgift og merverdiavgift) eller skatt. Kortsiktig gjeld er en del av balansen i virksomhetens årsregnskap og skal plasseres i balanseregnskapet nedenfor langsiktig gjeld.

    Langsiktig gjeld
    Langsiktig gjeld er gjeld som har en levetid i virksomheten utover ett år. Eksempel på langsiktig gjeld kan være utsatt skatt, obligasjonslån, gjeld til kredittinstitusjoner, obligasjonslån, avsetninger for forpliktelser eller gjeld til selskap i samme konsern. I årsregnskapet plasseres langsiktig gjeld før kortsiktig gjeld.

    Utsatt skatt
    Utsatt skatt er en skatteforpliktelse som utgjør 22 % av midlertidige forskjeller i virksomheten. De midlertidige forskjellene oppstår fordi virksomheten i finansregnskapet og skatteregnskapet benytter ulike regler for verdifastsettelse.

    Egenkapital

    Aksjekapital
    Aksjekapital er en del av virksomhetens egenkapital. Minimumskapital for et aksjeselskap i dag er kr 30 000. Aksjekapitalen deles i bundet og fri egenkapital. Bundet egenkapital er aksjeinnskuddet. Dette kan ikke tas ut av bedriften som utbytte. Fri egenkapital kan tas ut som utbytte til eierne på visse vilkår. Summen av egenkapital og gjeld skal være lik virksomhetens eiendeler.

    Årsresultat
    Årsresultatet i virksomheten er lik driftsinntekter og finansinntekter redusert med driftskostnader og finanskostnader. Når summen av inntekter er større enn summen av kostnader kaller vi årsresultatet for et overskudd. I motsatt fall kalles årsresultatet et underskudd. Et overskudd i virksomheten tillegges virksomhetens frie egenkapital dersom den ikke blir besluttet utdelt som utbytte til eierne av virksomheten.

    Levering av årsregnskap til regnskapsregisteret

    Hovedskjema
    Vi anbefaler at hovedskjemaet blir fylt ut før vedleggsskjema fylles ut fordi det i vedleggsskjema ligger kontroller mot opplysninger i hovedskjemaet. På side to kan du legge inn e-postadresse, for at Regnskapsregisteret kan sende melding på e-post når årsregnskapet er saksbehandlet. Det er mulig å legge inn inntil ti e-postadresser.

    Utenlandsk konsernregnskap Regnskapspliktige morselskap som selv er datterselskap av et morselskap som hører hjemme i en EØS-stat, kan benytte det utenlandske konsernregnskapet dersom den norske virksomheten inngår i dette. Hvis den regnskapspliktige sitt morselskap ikke tilhører en EØS-stat, må det foreligge en dispensasjon fra Skattedirektoratet til å få benytte det utenlandske morselskapet sitt konsernregnskap. Utenlandsk konsernregnskap legger du ved som filvedlegg. Du behøver ikke legge inn de utenlandske konserntallene i vedleggsskjema, men da må du krysse av for dette nederst på første side i hovedskjemaet.

    Regnskapsregler
    Hvis dere benytter forenklet anvendelse av IFRS, skal du krysse av for både “Regnskapslovens alminnelige regler” og “Forenklet anvendelse av IFRS” på side to i hovedskjemaet. Du må også oppgi regnskapsreglene som konsernet benytter dersom du legger ved vedleggsskjema med tallene for konsernregnskapet.

    Vedleggsskjema
    Vedleggsskjemaet bygger på en fast oppstillingsplan for resultatregnskap og balanse. Ved utfylling i Altinn legger du også inn noteopplysningene i vedleggsskjemaet, hvis virksomheten følger regnskapsreglene for små foretak. Skal du levere både selskapsregnskap og konsernregnskap, legger du til to vedleggsskjema. Du oppgir på første side om tallene er for selskapsregnskapet eller konsernregnskapet.

    I 43 av postene i vedleggsskjema er det mulig å legge inn egendefinerte tekster. Dersom du ikke legger inn tekst, gjelder teksten som er ligger i skjemaet. Ved å velge “Sett inn element”, som ligger i underkant av posten, får du en ny rad for å legge inn ny post. Denne funksjonaliteten kan benyttes hvis du ønsker å spesifisere posten nærmere (splitte en standardpost i flere poster).

    Valør
    Du må oppgi i vedleggsskjemaet om tallene rapporteres i hele tall, tusen eller million. Angir du tusen eller million, multipliseres tallene med hhv. 1 000 eller 1 000 000 når Regnskapsregisteret mottar skjemasettet. Noteopplysninger i skjema har sammevaluta og valør som du oppgir for regnskapstallene.

    Valuta
    I vedleggsskjemaet må du velge valuta fra nedtrekkslisten. Hovedregelen er at valuta skal være Norske kroner.

    Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)
    NUF som leverer årsregnskap for både det utenlandske foretaket og den norske avdelingen skal legge inn regnskapstallene for det utenlandske foretaket i vedleggsskjemaet. Årsregnskapet for den norske avdelingen legges med som filvedlegg sammen med dokumentene for det utenlandske foretaket. Kontaktperson i NUF har også tilgang til å fylle ut og signere skjemaet.

    Filvedlegg
    Små foretak fyller ut noter i skjemaet, og behøver ikke å legge med årsberetning (når sluttdatoen er 31. desember 2017 eller senere), eller kontantstrømoppstilling. Hvis dere heller ikke har revisjonsplikt (se revisorloven § 2-1 for ev. unntak), er det ikke nødvendig med filvedlegg. Følger dere ikke regnskapsreglene for små foretak, må dere legge med noter, årsberetning, kontantstrømoppstilling og i de fleste tilfellene revisjonsberetning som filvedlegg. Det er ikke krav til å skanne originaldokumentene. Dokumenter kan også legges ved som tekstfiler (f.eks. Word). Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at innsender bekrefter at det innsendte årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ. Derfor er det ikke krav om at årsregnskap som sendes til Regnskapsregisteret er underskrevet.

    Dersom det foreligger dispensasjon fra kravet om at årsregnskapet skal være på norsk (regnskapsloven § 3-4 tredje ledd), skal dispensasjonen legges ved årsregnskapet hvert år. Det samme gjelder dispensasjon vedrørende unntak fra plikten til å utarbeide eget konsernregnskap når morselskapet hører hjemme i annen stat enn EØS-stat (regnskapsloven § 3-7 fjerde ledd). Dispensasjon for begge forhold gis av Skattedirektoratet.

    Det er kun dokumenter med relevans til årsregnskapet som skal legges ved årsregnskapet. Andre typer henvendelser kan sendes på e-post til . Årsregnskapet og vedlagte dokumenter blir offentliggjort.

    Ved bruk av Google Chrome som nettleser, er det en del brukere som har problemer med å legge til filvedlegg. Dette kan skyldes at SilverLight-plugin er blokkert, og at du må tillate at den kjører. Får du varslet “Et programtillegg ble blokkert”, kan du godta tillegget ved å klikke på ikonet til høyre i adresselinjen og tillate. Du kan også åpne en ny fane, og skrive adressen: chrome://plugins og aktivere Silverlight.

    Alternativt kan du benytte Internet Explorer for å legge til filvedlegg. For at Regnskapsregisteret skal kunne behandle filvedlegget, bør det ha en av følgende

    filtyper:
    – docx
    – doc
    – txt
    – xlsx
    – xls
    – pdf
    – jpg
    – gif
    – png
    – tiff
    Listen er ikke uttømmende.

    Det finnes likevel varianter som fører til at dokumentene ikke er tilgjengelig for Regnskapsregisteret:

    1. Dokumenter der det ikke er angitt filtypen i navnet.
    2. Hvis en bildefil kopieres over i et Word dokument, kan bildet bli bredere enn margene – dette fører til at dokumentet blir ufullstendig. Legg derfor det skannede dokumentet med som filvedlegg.
    3. Dersom det er definert et utskriftsområde som ikke tar med all teksten i et Excel dokument, vil kun det merkede område vises for våre saksbehandlere.

    Har du dokumenter med filtypene Page og Numbers, må disse lagres som Word/Excel-fil eller pdf før innsending. Alternativt må dokumentene skannes, og legges ved.

    Tilbakemelding
    Ved innsending til Regnskapsregisteret vil du få elektronisk tilbakemelding om mottatt årsregnskap, og om årsregnskapet er godkjent eller nektet. Meldingen kan leses under ”innboks” i Altinn, og kan arkiveres. Når du åpner meldingen, finner du vedtaket i pdf som du åpner i Adobe Reader.

    Når saksbehandlingen er utført, sender Regnskapsregisteret varsel om dette på e-post (alternativt sms). Hvis årsregnskapet blir nektet, og vedtaket i Altinn ikke blir åpnet, sender vi et nytt varsel etter en uke. Varsel sendes til varslingsadressene som dere har lagt inn i Altinn, og eventuelt også fra det innsende skjemaet.

    Hvem skal levere årsregnskap?

    Alle aksjeselskap (AS, NUF) har regnskapsplikt og må levere årsregnskap. Selve utarbeidelsen må ikke gjøres av en regnskapsfører, men årsregnskapet må kontrolleres av en autorisert regnskapsfører. Det er daglig leder sitt ansvar å sørge for at dette skjer.

    Vi hjelper som oftest AS med hele årsregnskapet, men vi kan også bare gjøre kvalitetskontrollene.

    De aller fleste ENK er bare bokføringspliktige, men de må levere skattemelding. Vi hjelper Enkeltpersonsforetak med ferdigstillelse av året, noe som innebærer skattemelding, avskrivninger, vurdering av varelager, private tilbakeføringer av mobil, bruk av firmabil osv.

    Vi er opptatt av forutsigbarhet for kundene våre, derfor har vi fastpriset hjelp til både årsregnskap og skattemelding. Se våre priser litt lengre ned på siden.

    Outsource regnskap i xledger

    Hvorfor få hjelp?

    • Sørg for at alt blir korrekt
    • Spar tid og penger
    • Unngå sanksjoner ved mangler
    • Unngå sanksjoner ved sen innlevering
    • Ikke betal mer skatt enn du må
    • Glem søvnløse netter
    • La oss være din garanti

    Sjekkliste årsregnskap

    • Varetelling
    • Kassetelling/oppgjør
    • Årsoppgaver/ ligningsoppgaver/kontoutskrifter
    • Kopi av alle avtaler
    • Kundefordringer
    • Firmabil
    • Oversikt over investeringer, aksjer og verdipapirer

    Les en mer utfyllende sjekkliste for årsoppgjør

    Kundehistorier

    Kundene våre bruker oss til å lykkes med sine ambisiøse initiativ!

    Integrasjoner med xledger og tripletex

    Alpinco

    "Vi har oversikt og innsikt på tvers av alle selskapene og samlet for konsernet. 

     

    safe bemanning kundehistorie i view

    Safe Bemanning

    "VIEW Ledger har laget en effektiv integrasjon mellom timefangst og lønn. Vi sparer masse tid."

     

    visindi kunde av view

    Visindi

    "Med VIEW Ledger på laget har vi full oversikt og stål-kontroll på forretningen"

    VIEW Expense - Vår app
    for utgiftsføring

    Alt kan gjøres fra mobilen!
    VIEW Expense er  løsningen for selskap som ønsker å forenkle håndteringen av utlegg – og reiseregninger.

    Ved å effektivisere alle prosessene rundt utlegg, kan du spare både tid, penger og redusere feilkilder/utbetalinger. Løsningen har funksjonalitet for både for små og store virksomheter, og kan integreres sømløst mot ditt økonomisystem. Kontakt oss dersom du vil høre mer om og teste VIEW Expense.