Foreslåtte tiltak for å styrke næringslivets likviditet

Regjeringen har foreslått tiltak for å styrke næringslivets likviditet.


UNDERSKUDD I 2020
Underskudd i 2020 kan tilbakeføres (inntil 30 millioner kroner) mot beskattet overskudd de foregående årene. Utbetales ved skatteoppgjøret i 2021. (ikke info per d.d om underskudd for 2019).


LÅNEGARANTI
Lånegaranti for nye banklån til små og mellomstore bedrifter som får driftstap som følge av situasjonen. Foreløpig uavklart hvordan dette praktiseres ennå, men det ser ut som om bankene får en sentral rolle og at det legges vekt på at det gjelder levedyktige bedrifter. Vi antar at det kan være viktig med ajourførte regnskap.

Statens Obligasjonsfond gjenopprettes for å gi økt likviditet i obligasjonsmarkedet (gjelder større bedrifter).

BETALINGSUTSETTELSE

  • Betalingsutsettelse for forskuddsskatt for personlige næringsdrivende og formuesskatt
  • Utsettelse av betaling arbeidsgiveravgift med forfall 15. mai – Utsettelse betaling av merverdiavgift som forfaller 15. april
  • Utsatt formuesskatt for bedriftseieres formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020 der virksomhet for negativt årsresultat i 2020 

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE OG FRILANSERE
Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som følge av Korona-pandemien.

80% av gjennomsnitt inntekt siste 3 år begrenset oppad til 6 G, inntrer fra dag 17 etter inntektsbortfall. NAV må få på plass en teknisk løsning.

REDUSERE MOMSSATS
Lav mva sats er vedtatt redusert fra 12 % til 6 % fra og med 1. april, til og med 31. oktober. I den forbindelse oppstår det en del spørsmål.

Se utfyllende info her:MVA – Regnskap Norge

STATLIG LÅNEGARANTI FOR BEDRIFTER UTEN GJELD
Forrige uke la regjeringen frem forslag om en statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Regjeringen presiserer nå at det er ingenting i loven som tilsier at bankene ikke kan bevilge lån med statsgaranti til nye lånekunder. Dette kan være viktig for kunder som ikke har lån fra før, men nå får midlertidige likviditetsutfordringer. Det understrekes at det er naturlig at bankene i første rekke vil vurdere lån til eksisterende kunder.

BRANSJERETTEDE TILTAK
Bransjerettede tiltak for bransjer som er spesielt hardt rammet jobbes med og forventes å komme før påske.

Les også:

Nye endringer i permitteringsreglene som følge av Corona – viruset
Guide til permittering

Vil du lese flere artikler som denne?

Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!