mail%20logo

Overføring av feriedager

Som arbeidstaker har du en plikt til å avvikle ferie. Arbeidsgiver skal legge til rette for at det er mulig og påse at ferien faktisk tas ut i løpet av ferieåret. Derfor er viktig at arbeidsgiver og ansatte tidlig avtaler når ferien skal gjennomføres, slik at det blir forutsigbart for alle. Men av ulike grunner som for eksempel ved sykdom, permisjon eller økt arbeidsmengde, hender det ofte at arbeidstaker ikke får tatt ut alle feriedagene likevel. Under kan du lese hvilke regler som gjelder dersom feridager skal overføres til neste år.
Når skal ferien avvikles?
Ferieloven gir alle arbeidstakere rett til 25 virkedager med ferie (4 uker og 1 dag), ferie utenom dette er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. I utgangspunktet kan dette avtales fritt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Men det fremgår av ferieloven §7 at arbeidstaker kan kreve at hovedferie som omfatter 18 virkedager gis i hovedferieperioden 1.juni-30.september. Dette gjelder ikke for arbeidstakere som tiltrer etter 15.august.
overføring av feriedager
Hvor mange feriedager kan du overføre til neste år?
Hvis arbeidstaker ikke får avviklet all sin ferie før årsskiftet, kan arbeidstaker inngå avtale med arbeidsgiver om å overføre ferie til neste år. (§ 7 i ferieloven) Etter ferieloven er det adgang til å overføre to uker ferie (tolv virkedager, inkl. lørdager, som loven definerer som virkedag). Overføringen av disse feriedagene kan bare skje til påfølgende år. Mange arbeidstakere har avtalefestet rett til fem ukers ferie. Om den femte ferieuken kan overføres eller ikke, og hvor mye som kan overføres, vil bero på den enkeltes avtale. Det er lov å avtale at avtalefestet ferie overføres etter partenes ønske. Avtalen om overføring av ferie må være skriftlig.
Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver, kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning. (§14)


Hvordan er reglene for overføring dersom jeg har vært syk i ferien eller avviklet permisjon?
Dersom sykdom eller foreldrepermisjon medfører at ferien ikke blir avviklet innen ferieårets utløp, vil ikke avviklet ferie bli overført til påfølgende kalenderår i sin helhet. Det er ikke mulighet for å utbetalte lovfestet ferie. For virksomheter med 5 ukers avtalefestet ferie, kan virksomheten selv velge hva de ønsker å gjøre med de ekstra feriedagene (med mindre det er tariffestet).

Ferie ved oppsigelse fra arbeidstaker
Verken Ferieloven eller Arbeidsmiljøloven er til hinder for at ferien avvikles i oppsigelsestiden. Arbeidstakeren har rett til å kreve ferie lagt til oppsigelsestiden hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden(1.juni-30.september) eller ferieåret. Ferieloven§8 nr.4. Dersom arbeidstakeren sier opp etter 15.august, kan han likevel ikke kreve at ferien legges til tiden før 30.september.

Ferie ved oppsigelse fra arbeidsgiver
Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie i oppsigelsestiden, med mindre oppsigelsesfristen er 3 måneder eller lenger jfr Ferieloven §8 nr.1. Det gjelder også allerede fastsatt ferietid i Ferieloven §6 samt overført feriefritid fra forutgående ferieår.

Har du flere spørsmål?
Ta kontakt med oss her, så skal vi hjelpe deg.

Kontakt oss for en prat