mail%20logo

Regler rundt overføring av feriedager

Som arbeidstaker har du en plikt til å avvikle ferie. Arbeidsgiver skal legge til rette for at det er mulig og påse at ferien faktisk tas ut i løpet av ferieåret. Derfor er viktig at arbeidsgiver og ansatte tidlig avtaler når ferien skal gjennomføres, slik at det blir forutsigbart for alle.

Men av ulike grunner som for eksempel ved sykdom, permisjon eller økt arbeidsmengde, hender det ofte at arbeidstaker ikke får tatt ut alle feriedagene likevel. Under kan du lese hvilke regler som gjelder dersom feridager skal overføres til neste år.

 
Når skal ferien avvikles?

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av ferie med arbeidstakerne. Hensikten er at de ansatte skal få komme med ønsker om tidspunkt for avvikling av ferie. Dersom det ikke oppnås enighet om når ferien skal avvikles, er det arbeidsgiver som fastsetter tidspunktet innenfor de rammene ferieloven gir.

Ferieloven gir alle arbeidstakere rett til 25 virkedager med ferie (4 uker og 1 dag), ferie utenom dette er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. I utgangspunktet kan dette avtales fritt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Men det fremgår av ferieloven §7 at arbeidstaker kan kreve at hovedferie som omfatter 18 virkedager gis i hovedferieperioden 1. juni-30. september. Dette gjelder ikke for arbeidstakere som tiltrer etter 15.august.

Arbeidstaker kan også kreve å få restferien på 7 virkedager sammenhengende. Det er adgang til å fravike disse bestemmelsene ved tariffavtale eller annen avtale mellom partene.Hvor mange feriedager kan du overføre til neste år?

Det kan inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil 12 dager og overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Ferie som er i strid med lovens bestemmelser, eller som følge av foreldrepermisjon eller arbeidsuførhet ikke avvikles i løpet av ferieåret, skal overføres til påfølgende ferieår.Har du vært syk i ferien eller avviklet permisjon?

Arbeidstaker som blir syk før eller i ferien, kan utsette ferie som ikke blir avviklet på grunn av sykdom.

Det er ikke mulig å kombinere ferieavvikling og sykepenger. På krav om sykepenger som skal sendes til Nav, skal den ansatte krysse av for om han avvikler ferie i den perioden kravet gjelder for. Sykepenger utbetales ikke for ferieperioden. Ferien kompenseres ved utbetaling av feriepenger fra arbeidsgiver.

Ferie som ikke avvikles i ferieåret overføres til det påfølgende år. Ved enkelte tilfeller kan det for arbeidstaker være gunstig å avvikle ferie under langvarig sykdom. Dette på grunn av at sluttdatoen for retten til sykepenger fra Nav (på 248 dager) vil bli forskjøvet fram i tid.Ferie ved oppsigelse fra arbeidstaker

Verken Ferieloven eller Arbeidsmiljøloven er til hinder for at ferien avvikles i oppsigelsestiden. Arbeidstakeren har rett til å kreve ferie lagt til oppsigelsestiden hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden(1.juni-30.september) eller ferieåret. Ferieloven§8 nr.4. Dersom arbeidstakeren sier opp etter 15.august, kan han likevel ikke kreve at ferien legges til tiden før 30.september.


Ferie ved oppsigelse fra arbeidsgiver

Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie i oppsigelsestiden, med mindre oppsigelsesfristen er 3 måneder eller lenger jfr Ferieloven §8 nr.1. Det gjelder også allerede fastsatt ferietid i Ferieloven §6 samt overført feriefritid fra forutgående ferieår.
overføring av feriedager

Har du spørsmål? Kontakt oss for en prat

google-site-verification: google0ca091d981d548b8.html