mail%20logo

Hvitvasking og kundekontroll

En del av VIEW’s samfunnsansvar er å forhindre Hvitvasking og Terrorfinansiering. I den forbindelse er vi som Regnskapsførerselskap forpliktet til å gjennomføre minimum en årlig kundekontroll for alle våre kunder for å forstå om det foreligger økt risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering.
 
Daglig leder/styreformann vil derfor motta en mail i disse dager som det er viktig at blir besvart.

Det vi ønsker å forstå er blant annet:
 
 • Hvem er reelle rettighetshavere i selskapet ditt – og i hvilket land er de personene etablert
 • Er du eller en nærstående til deg en politisk eksponert person
 • Står du eller selskapet ditt på noen sanksjonslister m.m. 


ikon cjeck Definisjon: Reelle Rettighetshavere
 
Fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av.
Definisjonen av reell rettighetshaver må holdes atskilt fra formelt eierskap og formell kontroll.

Når kunden er en fysisk person, vil kunden selv i de fleste tilfeller være reell rettighetshaver. Hvis det ikke er indikasjoner på at kunden opptrer på vegne av en annen, vil det i utgangspunktet være tilstrekkelig å stille kunden et kontrollspørsmål for å avdekke om kundeforholdet etableres på vegne av tredjeperson(er).

For en kunde som ikke er en fysisk person, skal VIEW avgjøre om det er fysiske personer, alene eller sammen med nære familiemedlemmer, som:

a) eier mer enn 25 prosent av eierandelene i den juridiske personen eller sammenslutningen,
b) på grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer i den juridiske personen eller sammenslutningen,
c) har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av den juridiske personens eller sammenslutningens styremedlemmer eller tilsvarende,
d) på grunn av avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen eller sammenslutningen, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll i samsvar med bokstav a, b eller c,
e) på annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen.
ikon cjeck Definisjon: Politisk eksponert person

En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som er i, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling.

Definisjon etter hvitvaskingsloven

1. Fysisk person som innehar eller har innehatt stilling eller verv som:
 • statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 • medlem av nasjonalforsamling
 • medlem av styrende organ i politisk parti
 • medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
 • medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
 • ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
 • medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
 • direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

2. Nære familiemedlemmer av en PEP, altså vedkommende barn, adoptivbarn, registrert partner, ektefelle, samboer,foreldre samt barns ektefelle

3. Nære forretningsforbindelser av en PEP

 
VIEW har etablert et samarbeid med Beaufort Solution AS og deres tjeneste «Kjenn din kunde» som hjelper oss i å innhente denne informasjonen.
Vi trenger en bekreftelse fra deg på at den informasjonen vi innhenter er korrekt samt besvare noen få spørsmål.
 
Vi håper du ønsker å bidra til dette samfunnsansvaret og ser frem mot et godt samarbeid i den forbindelse. Hvis du har noen spørsmål, ta kontakt med kundeansvarlige.

 
 
Hvitvasking kundekontroll i view

Har du flere spørsmål? Kontakt oss her.

google-site-verification: google0ca091d981d548b8.html